Všeobecné obchodní podmínky společnosti HACH LANGE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HACH LANGE s.r.o. platné a účinné od 1. 11. 2015
 
1.    Použití všeobecných obchodních podmínek
1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti HACH LANGE s.r.o., se sídlem Praha, Zastrčená 1278/8, PSČ 141 00, IČO: 271 82 151, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, číslo vložky 102553 (dále jen „prodávající“) tvoří nedílnou součást všech dodávek zboží a služeb a dalších závazkových vztahů, uzavíraných prodávajícím s jeho zákazníky, tj. zejména s podnikateli (dále jen „kupující“). Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí i pro smlouvy uzavírané s kupujícím v budoucnu a použijí se přiměřeně i na jiná plnění poskytovaná prodávajícím kupujícímu (zhotovení díla, poradenství apod.).
1.2.    Tyto VOP jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných prodávajícím a platí v plném rozsahu, pokud nebylo v rámcové smlouvě nebo v jednotlivé smlouvě s kupujícím písemně dohodnuto jinak.
1.3.    Na tyto VOP byl kupující dostatečným způsobem před vlastním uzavřením smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit na webových stránkách prodávajícího (http://www.cz.hach.com), kde jsou tyto VOP zveřejněny v českém jazyce způsobem umožňujícím jejich archivaci a reprodukci kupujícím.
1.4.    Tyto VOP byly vydány k výše uvedenému datu a nahrazují veškeré dřívější VOP vydané prodávajícím.

2.    Objednávky, uzavření smlouvy
2.1.    Objednávky kupujícího musí být zaslány prodávajícímu buď písemně prostřednictvím pošty či faxu nebo elektronickou formou prostřednictvím internetové prezentace prodávajícího nebo emailové zprávy. Objednávka je návrhem kupujícího na uzavření smlouvy a je pro kupujícího závazná okamžikem jejího doručení prodávajícímu. Objednávkou vyslovuje kupující svůj výslovný souhlas se zněním těchto VOP. Objednávce kupujícího může předcházet nabídka ze strany prodávajícího, která se však nepovažuje za závazný návrh na uzavření smlouvy, a i v takovém případě tak k uzavření smlouvy dochází v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno písemné nebo elektronické potvrzení prodávajícího, že objednávku, kterou kupující učinil v návaznosti na nabídku prodávajícího, prodávající přijal.
2.2.    Objednávka kupujícího musí obsahovat základní identifikační údaje kupujícího (včetně jeho IČO a DIČ), kontaktní údaje kupujícího, osobu oprávněnou jednat za kupujícího, jednoznačné určení předmětu plnění (např. dle objednacích čísel prodávajícího), jeho množství a dále místo a termín dodání. Zvláštní požadavky kupujícího (např. týkající se obalu, dokladů, apod.) musí být v objednávce konkrétně uvedeny, jinak se nestávají předmětem smlouvy. Kupující je povinen předkládat prodávajícímu objednávky v dostatečném předstihu podle povahy předmětu plnění.
2.3.    Objednávku může kupující měnit až do okamžiku jejího potvrzení ze strany prodávajícího. Změna objednávky musí splňovat náležitosti řádné objednávky dle těchto VOP.
2.4.    Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno písemné nebo elektronické potvrzení prodávajícího, že objednávku kupujícího přijal. Pokud prodávající objednávku do 5 pracovních dnů ode dne jejího přijetí nepotvrdí, má se za to, že smlouva nebyla uzavřena.
2.5.    Množství, jakost a provedení (vlastnosti a charakter) předmětu plnění (dále jen „zboží“) jakož i jeho dodací podmínky (zvláštní místo a termín dodání) jsou určeny výlučně v písemném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Údaje o vlastnostech a charakteru zboží, které nejsou uvedeny v potvrzení objednávky prodávajícím, netvoří předmět smlouvy. Případné námitky k obsahu potvrzené objednávky musí kupující vznést neprodleně, ještě před započetím plnění ze strany prodávajícího.

3.    Kupní cena
3.1.    Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, jsou pro dodávky rozhodující ceny zboží obsažené v ceníku prodávajícího, který je platný v okamžiku doručení objednávky kupujícího. Ceník prodávajícího je dostupný buď na webových stránkách prodávajícího (http://www.cz.hach.com) nebo bude kupujícímu prodávajícím zaslán na vyžádání.
3.2.    Ceny v ceníku jsou uvedeny v Kč a bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změn sortimentu zboží a cen uvedených v ceníku. Kupující se zavazuje se s aktuálně platným ceníkem prodávajícího vždy předem seznámit. V případě potřeby má kupující právo vyžádat si předem konkrétní cenovou nabídku.
3.3.    Cena určená dle platného ceníku je zpravidla obsažena v potvrzení objednávky kupujícího. Nevyplývá-li z tohoto potvrzení nebo z ceníku jinak, je kupní cena zboží sjednána v Kč, netto a bez dopravy (Ex Works, bez DPH a případného dovozního cla), které budou kupujícímu prodávajícím vyúčtovány spolu s kupní cenou.

4.    Dodací podmínky a přechod nebezpečí škody
4.1.    Dodávky zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Prodávající je oprávněn i k částečnému plnění.
4.2.    Předpokládaný termín dodání je uveden v potvrzení objednávky. Prodávající může dále ve výjimečných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit kupujícího.
4.3.    Pokud dojde k prodlení s dodáním zboží, je kupující povinen bez zbytečného odkladu o tom písemně nebo elektronicky informovat podávajícího.
4.4.    Lhůta pro dodání zboží se přiměřeně prodlužuje v případě událostí způsobených vyšší mocí, které mají vliv na plnění prodávajícího nebo jeho dodavatelů a dalších okolností, které vylučují odpovědnost prodávajícího. Stane-li se včasné plnění na základě takových okolností nemožné anebo toto nelze po prodávajícím oprávněně požadovat, je prodávající od povinnosti plnit osvobozen, o čemž bude kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Pokud takové prodlení s dodáním zboží trvá alespoň dva měsíce, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
4.5.    Pokud je prodlení s dodáním zboží způsobeno porušením povinností prodávajícího, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodaného zboží (bez DPH) týdně, celkově však maximálně 5 % z ceny opožděné dodávky (bez DPH). Kupující je zároveň oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, pokud prodlení s dodáním trvá alespoň čtyři týdny ode dne, kdy kupující prodávajícího o prodlení písemně nebo elektronicky informoval.
4.6.    Není-li sjednáno jinak, je místem dodání místo uvedené na potvrzené objednávce. Není-li místo plnění na objednávce uvedeno, je místem plnění místo podnikání nebo sídlo kupujícího (dále jen „místo dodání“). Zboží za kupujícího přebírají osoby určené v potvrzené objednávce; nejsou-li tyto osoby kupujícím určeny, má se za to, že zboží řádně převzala osoba, která za kupujícího potvrdí převzetí na dodacím listě.
4.7.    Kupující na dodacím listě uvede alespoň
-    čitelně jméno a příjmení přebírající osoby,
-    datum a čas převzetí zboží,
-    podpis přebírající osoby a razítko kupujícího,
-    případné vady a nedostatky zboží.
Neuvedení těchto údajů však nemá vliv na řádné dodání zboží prodávajícím.
4.8.    Prodávající si vyhrazuje právo účtovat kupujícímu náklady spojené s dopravou zboží, zejména pak náklady na dopravu, a to v závislosti na hodnotě zboží. Cena dopravy je stanovena v platném ceníku (nabídce) prodávajícího. Způsob a prostředek dopravy volí prodávající podle svého rozumného uvážení. Jakékoli pojištění zboží musí kupující objednat odděleně a zaplatit na vlastní náklady. Není-li dohodnuto jinak, provádí dopravu zboží třetí osoba určená prodávajícím nebo prodávající sám.
4.9.    Kupující je povinen zabezpečit převzetí zboží a dokumentace ke zboží a poskytnout prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost. Nepřevezme-li kupující zboží z důvodů ležících na jeho straně, nese kupující veškeré náklady spojené s opakovaným dodáním.
4.10.    Kupující je oprávněn převzetí zboží odmítnout, pokud byla tato možnost výslovně stranami sjednána v potvrzené objednávce, a to pouze za podmínek v objednávce sjednaných. Pokud však kupující neoprávněně zmaří řádné dodání zboží, nebo způsobí prodlení s dodáním, je prodávající oprávněn zajistit uskladnění zboží na náklady kupujícího a požadovat po kupujícím úhradu veškerých nákladů s tím spojených, vždy však nejméně ve výši
0,5 % ročně z ceny zboží (bez DPH) účtovaných poměrně za každý započatý den uskladnění.
4.11.    Kupující je povinen dodávané zboží při převzetí zkontrolovat, zejména co do množství, typu, obalu a kvality, porovnat je s údaji uvedenými na dodacím listě a ve faktuře. Zjevné vady a zjištěné nedostatky je povinen okamžitě oznámit přepravci a prodávajícímu, jinak jeho práva na řádné plnění zanikají. V případě poškození dopravované zásilky je kupující povinen sepsat na místě s dopravcem protokol o poškození a uvést v něm všechny zjištěné závady. Jednu kopii protokolu předá zástupci dopravce a jednu prodávajícímu.
4.12.    Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží ze strany prodávajícího dopravci k přepravě, nejpozději v okamžiku, kdy zboží opouští závod (továrnu) prodávajícího.
4.13.    Objednané zboží je možné dodávat jen v rámci území České republiky.

5.    Instalace předmětu plnění
5.1.    Pokud je u specifických předmětů plnění potřebná jejich instalace osobou pověřenou prodávajícím, popř. pokud instalaci zboží požaduje sám kupující, je instalace provedena za úplatu a v termínu dohodnutém s prodávajícím nebo jím pověřenou osobou.
5.2.    Kupující je povinen umožnit při instalaci přístup osob pověřených prodávajícím do objektů, v nichž má být předmět plnění instalován a vytvořit na své náklady podmínky nezbytné pro jeho instalaci. Rozsah těchto podmínek bude upřesněn osobou pověřenou prodávajícím.
5.3.    Neposkytne-li kupující požadovanou součinnost dle předchozího odstavce, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu náklady s tím spojené.
5.4.    Instalace předmětu plnění se považuje za ukončenou předvedením, že příslušný produkt pracuje správně dle předané dokumentace nebo jiným předvedením standardního provozního stavu. O instalaci předmětu plnění bude účastníky sepsán a podepsán protokol.

6.    Platební podmínky
6.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu bezhotovostní platbou. Kupní cena zboží je splatná do 14 dní ode dne odeslání faktury kupujícímu, není-li smluvně dohodnuto jinak. Stejná doba splatnosti je stanovena i pro úhrady za instalaci, opravy a další služby provedené prodávajícím.
6.2.    V případě, že kupující řádně uplatní oprávněnou reklamaci z důvodu neúplné, nesprávné nebo nefunkční dodávky zboží, je faktura splatná do 14 dní ode dne, kdy kupující převezme zboží bez vad.  
6.3.    Platební povinnost kupujícího je splněna v tom okamžiku, kdy je dlužná částka připsána v plné výši na účet prodávajícího.
6.4.    V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Při prodlení delším než 30 dnů je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Nárok na náhradu škody v plné výši zůstává tímto nedotčen.
6.5.    Prodávající může v odůvodněných případech vedle ostatních nároků požadovat od kupujícího platbu předem a/nebo poskytnutí dostatečného zajištění.
6.6.    V případě, že má kupující vůči prodávajícímu závazky po splatnosti, je prodávající oprávněn veškeré dodávky kupujícímu pozastavit až do doby úplného zaplacení všech závazků kupujícího.
6.7.    Kupující, který se ocitl v prodlení s úhradou ceny zboží, je povinen prodávajícímu nahradit jeho náklady spojené s upomínáním dlužné platby a náklady právního zastoupení spojené s upomínáním a/nebo vymáháním dlužné platby, a to i v rámci mimosoudních jednání.

7.    Odpovědnost za vady, reklamace a záruční doba
7.1.    Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí. Vady zboží je kupující povinen u prodávajícího písemně reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však
-    u vad zásilky, množstevních a zjevných vad do 5 dnů od převzetí zboží,
-    u skrytých vad, které není možné zjistit při důkladné vstupní kontrole, do 5 dnů ode dne, kdy mohly být zjištěny při vynaložení veškeré odborné péče,
-    do konce záruční doby u vad, na které se vztahuje záruka prodávajícího.
7.2.    Při reklamaci je rozhodující datum doručení reklamace prodávajícímu. Součástí reklamace neúplné nebo nesprávné dodávky a reklamace zjevných vad musí být i kompletní průvodní dokumentace zásilky. Kupující je dále povinen v každé reklamaci přesně a podrobně popsat zjištěné vady a jejich projevy a přiložit k reklamaci doklady o zakoupení zboží (tj. fakturu a dodací/předávací protokol) a předmětné zboží v originálním balení a neporušeném stavu. Jedná-li se o specifické předměty plnění, které byly předmětem instalace ze strany prodávajícího, je kupující povinen prodávajícímu umožnit inspekci vad předmětu plnění.
7.3.    Pokud nejsou práva z vad uplatněna ve lhůtách a způsobem uvedeným v tomto článku, považuje se zboží za řádně dodané kupujícímu a veškeré nároky kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady zanikají.
7.4.    O výsledku reklamace je kupující informován způsobem a ve lhůtě sjednanými s prodávajícím, a to zpravidla do 3 týdnů od přijetí reklamace. Podmínkou pro přijetí reklamace prodávajícím je vždy její oprávněnost a včasnost.
7.5.    Kupující a prodávající tímto vylučují účinnost ustanovení § 2108 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a kupující je tak povinen i v případě reklamace vad dodaného zboží zaplatit jeho plnou cenu, účtovanou prodávající v souladu se smlouvou uzavíranou na základě těchto VOP.
7.6.    Prodávající poskytuje záruku na výslovně zaručené vlastnosti a bezvadnost zboží, a to v rozsahu odpovídajícím současnému stavu techniky. Změny v konstrukci nebo v provedení zboží, které prodávající provede na žádost kupujícího, neopravňují kupujícího k reklamaci.
7.7.    Na zboží se poskytuje záruční doba v rozsahu a v délce, která je stanovena ve smlouvě, zákonem nebo výrobcem v příslušném záručním listě nebo v předávacím protokolu. Je-li na zboží, jeho obalu, nebo návodu na použití k němu připojenému vyznačena doba k jeho použití (expirační doba), skončí záruční doba uplynutím této lhůty, která je dána výrobcem zboží. U reagencií a ostatních dodávaných chemikálií činí minimální záruční resp. expirační doba 6 (šest) měsíců, u chemikálií s kratší dobou životnosti garantuje prodávající záruční dobu minimálně 1/3 expirační doby uváděné výrobcem. Na prováděné služby (včetně oprav) a náhradní díly poskytuje prodávající záruku v délce 6 (šesti) měsíců. Na vybrané zboží může prodávající v případě uzavření servisní smlouvy prodloužit záruku až na 5 let.
7.8.    Záruční doba zboží počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. U zboží, vyžadujícího odbornou montáž a zprovoznění osobou pověřenou prodávajícím, počíná záruční doba běžet dnem uvedení zboží do provozu, vždy však nejpozději po uplynutí 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen zboží po skončení opravy převzít.
7.9.    Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, na reagencie s nízkou dobou skladovatelnosti a dále na zboží, ke kterému není připojen zvláštní záruční list.
7.10.    Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nedodržením pokynů prodávajícího (např. ve vztahu ke skladování, používání zboží atd.) nebo tím, že kupující provedl úpravy na zboží nebo jeho provedení, vyměnil některé části zboží nebo použitého spotřebního materiálu, které neodpovídají původní specifikaci.
7.11.    Prodávající odstraní vady zboží (dle své volby) tím, že buď dodá kupujícímu náhradní zboží za zboží vadné, nebo chybějící zboží, vadné zboží opraví, jestliže jsou vady opravitelné, nebo kupujícímu poskytne přiměřenou slevu z ceny zboží. Vyměněné zboží/díly přecházejí do vlastnictví prodávajícího. Provádění záručního servisu u kupujícího je teritoriálně omezeno územím České republiky.
7.12.    Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká zejména
-    pokud bylo zařízení/zboží, vyžadující odbornou montáž a zprovoznění autorizovaným servisem výrobce nebo osobou pověřenou prodávajícím, zprovozněno jinou osobou,
-    pokud na zařízení/zboží, u kterého výrobce předepisuje pravidelnou odbornou údržbu a servis, konaný autorizovaným servisem výrobce, nebyly tyto práce prováděny nebo byly prováděny neautorizovanou osobou,
-    pokud nebylo k zařízení/zboží použito při montáži originální příslušenství (např. závěsy, armatury, komunikační kabely, konektory apod.)
a dále pak v případech:
-    neautorizovaného zásahu do zařízení/zboží,
-    porušení integrity zboží nebo zásahu do záruční nálepky,
-    nedodržení pravidel pro instalaci a/nebo použití zboží,
-    přirozeného opotřebení,
-    poškození kvůli neodbornému zacházení, nekvalifikovanému provádění řádné obsluhy a běžné údržby v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelském manuálu k zařízení,
-    nesprávné přepravy nebo skladování,
-    vad způsobených klimatickými nebo jinými podobnými vlivy,
-    vad, které spočívají v konstrukčních chybách nebo nevhodném materiálu, které kupující přes předchozí upozornění prodávajícího požadoval nebo použil,
-    vad, pro které byla sjednána nižší cena zboží.
7.13.    Prodávající je povinen plnit své závazky vyplývající z odpovědnosti za vady pouze tehdy, pokud není kupující v prodlení s úhradou kupní ceny.
7.14.    Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

8.    Náhrada škody
8.1.    Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu, která byla kupujícímu způsobena porušením smluvních povinností prodávajícího, a to za podmínek stanovených občanským zákoníkem, v platném znění, pokud není v těchto VOP nebo uzavřené smlouvě uvedeno jinak.
8.2.    Prodávající neodpovídá kupujícímu zejména za škodu, která kupujícímu vznikne v důsledku
-    údržby předmětu plnění/zboží jinou osobou než prodávajícím, nebo jím pověřenou osobou,
-    nesprávného nebo nepřiměřeného používání zboží,
-    nesprávné či nevhodné aplikace, jejíž podmínky nebyly prodávajícímu předem známy nebo na níž kupující trval.
8.3.    Kupující není oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti prodávajícího, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Prodávající dále neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé porušením povinností, pokud takové porušení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo v případě, že prodávajícímu bránila ve splnění smlouvy dočasně nebo trvale mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

9.    Započtení a zajištění
9.1.    Kupující není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky, které má vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Stejné ujednání platí i pro právo odmítnout vzájemné plnění a pro výkon zadržovacího práva kupujícího.  
9.2.    Kupující není oprávněn své případné nároky (pohledávky) plynoucí ze smlouvy vůči prodávajícímu postoupit jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
9.3.    Kupující souhlasí s tím, že v případě vzniku jeho platební neschopnosti je prodávající oprávněn písemným oznámením kupujícímu učinit veškeré své existující pohledávky za kupujícím okamžitě splatnými. Pro účely této smlouvy se přitom za důkaz platební neschopnosti kupujícího považuje i prodlení s úhradou kterékoli pohledávky prodávajícího delší než 15 dnů a/nebo úpadek kupujícího a/nebo vstup kupujícího do likvidace. Pokud by na základě následné písemné výzvy prodávajícího kupující neuhradil ve lhůtě sedmi dnů všechny své závazky vůči prodávajícímu, má prodávající právo odstoupit od všech uzavřených smluv, z nichž kupující nesplnil své finanční závazky a kupující je povinen vrátit prodávajícímu veškeré plnění, na něž se odstoupení vztahuje.

10.    Výhrada vlastnického práva
10.1.    Kupující nabude vlastnické právo k dodanému zboží teprve po úhradě kupní ceny za dodané zboží v plné výši a po úhradě všech svých peněžitých závazků, které má vůči prodávajícímu z příslušné smlouvy (dále jen „zboží s výhradou vlastnického práva“). Kupující se zavazuje, že do doby nabytí vlastnického práva veškeré zboží s výhradou vlastnického práva označí a bude je skladovat a/nebo s ním nakládat tak, aby bylo dostatečně odlišeno od jiného zboží.
10.2.    Pokud kupující porušuje své povinnosti ze smlouvy s prodávajícím, zejména pokud je v prodlení se zaplacením svých splatných závazků, je prodávající oprávněn jej vyzvat k neprodlenému vrácení zboží s výhradou vlastnického práva. Uplatnění výhrady vlastnictví prodávajícím se nepovažuje za odstoupení od smlouvy. Pokud kupující zboží nevrátí, je prodávající oprávněn mu zboží na jeho náklady odebrat, odvézt, uskladnit a znovu dodat. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající nebo jím pověřená osoba vstoupil/a do závodu, provozovny či jiných prostor prodávajícího a příslušné zboží odebrala. Toto ustanovení se přiměřeně použije i v dalších případech, kdy je prodávající oprávněn převzít zpět dodané zboží.
10.3.    Pokud jakákoliv třetí osoba uplatní ke zboží s výhradou vlastnického práva své právo nebo se toto zboží stane předmětem výkonu rozhodnutí, exekuce, apod., je kupující povinen o tom bezodkladně informovat prodávajícího, dodat mu k tomu veškeré dostupné poklady a učinit úkony nezbytné k ochraně vlastnického práva prodávajícího.
10.4.    Veškeré originály či kopie technických údajů, nákresů, zpráv, dokumentů či informací, bez ohledu na jejich podobu nebo formu, které prodávající předá kupujícímu v souvislosti s uzavřenou smlouvou, zůstávají ve výlučném vlastnictví prodávajícího, včetně jeho práv duševního vlastnictví k nim. Kupující se zavazuje, že s uvedenými materiály bude nakládat jako s obchodním tajemstvím prodávajícího, zejména že je nebude bez předchozího výslovného souhlasu prodávajícího jakkoliv kopírovat či zpřístupňovat třetím osobám.
10.5.    V případě zpracovávání zboží s výhradou vlastnického práva se smluvní strany dohodly, že prodávající je spoluvlastníkem nového zboží. Rozsah tohoto spoluvlastnictví vyplývá z poměru kupní ceny zboží s výhradou vlastnického práva k hodnotě nového zboží.
10.6.    V případě ztráty, odcizení, zničení nebo poškození zboží s výhradou vlastnického práva musí být prodávající neprodleně informován. Kupující tímto na prodávajícího předem postupuje své nároky z tohoto vyplývající vůči jakékoli třetí osobě, zejména škůdci nebo pojišťovně.
10.7.    Prodávajícímu není známo, že by zboží bylo vyrobeno nebo prodáváno v rozporu s jakýmikoliv patenty, užitnými vzory či jiným obdobným právem duševního vlastnictví. Pokud však bude proti kupujícímu vznesen nárok z takového porušení duševního vlastnictví a kupující o takovém nároku prodávajícího písemně bezodkladně informuje, je prodávají oprávněn na své náklady vstoupit do příslušných jednání či řízení za účelem vyřešení takového nároku, k čemuž mu kupující poskytne potřebnou součinnost.

11.    Důvěrnost informací a povinnost mlčenlivosti
11.1    Kupující se zavazuje, že bude s veškerými informacemi, doklady, dokumentací a daty (mimo jiné s těmi, které mají obchodně-technickou povahu), které nejsou veřejně přístupné a které získal v průběhu smluvního vztahu s prodávajícím, zacházet jako s důvěrnými a nesdělí je třetím stranám. Kupující se zavazuje použít tyto informace, doklady, dokumentaci a data pouze v rámci smluvního vztahu s prodávajícím. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odst. trvá i po skončení smluvního vztahu.
11.2    Kupující je oprávněn používat obchodní firmu prodávajícího nebo ochranné známky v jeho vlastnictví pro účely reklamy, propagace nebo uvádění referencí pouze na základě předchozího písemného souhlasu uděleného ze strany prodávajícího.

12.    Společná a závěrečná ustanovení   
12.1.    Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu jakoukoli změnu svých identifikačních údajů, vstup do likvidace, stav úpadku, prohlášení konkurzu, podání insolvenčního návrhu či jakoukoli další skutečnost, která může mít vliv na schopnost kupujícího dostát jeho závazkům.
12.2.    Strany se zavazují přijmout veškerá opatření k tomu, aby při svých obchodních aktivitách vyloučily možnost korupce a legalizace výnosů z trestné činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokud kupující hodlá zboží přeprodat, souhlasí s tím, že jej prodávající může podrobit šetření ohledně nastavení protikorupčních mechanismů.
12.3.    Kupující se zavazuje dodržovat veškeré příslušné předpisy a nařízení týkající se přeprodeje, instalace, užívání nebo dovozu zboží dodávaného podle smlouvy a zajistí, že v případě vývozu bude mít veškerá potřebná a platná oprávnění podle jurisdikce příslušného přijímajícího státu.  Kupující se zejména zavazuje, že nepoužije, nevyveze, neprodá ani nenabídne žádné zboží k tomu, aby sloužilo pro účely projektování, vývoje, výroby, užití či skladování jaderných, chemických či biologických zbraní a raket, ani takové zboží, či s ním spojené technologie, nepoužije k aktivitám, které se takových zbraní týkají, ani zboží nedodá osobám, na které jsou uvaleny mezinárodní sankce.
12.4.    Kupující není oprávněn postoupit svá práva ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu prodávajícího.
12.5.    Případné spory se budou strany snažit řešit dohodou, a to i na úrovni statutárních orgánů smluvních stran. Soudem příslušným pro spory mezi prodávajícím a kupujícím je soud, v jehož obvodu leží sídlo prodávajícího.
12.6.    Tyto VOP a veškeré smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem, a to přednostně občanským zákoníkem. Ustanovení Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 se nepoužijí.
12.7.    V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení VOP nebo uzavřené smlouvy zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné, a lze je od ostatního obsahu smlouvy oddělit, nebude tím dotčena existence, platnost a účinnost ostatních ustanovení a smluvní strany prohlašují, že mají zájem na trvání a plnění smlouvy i v případě takového zdánlivého, neplatného nebo neúčinného ustanovení. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné ustanovení bylo nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený zdánlivým, neplatným, nebo neúčinným ustanovením. To se nevztahuje na účinnost smlouvy.
12.8.    Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP v budoucnu změnit či doplňovat a oznámit takovou změnu kupujícímu. Kupující se zavazuje se změněnými VOP seznámit a uzavírat podle nich všechny následující smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
12.9.    Vylučuje se právo kupujícího dovolat se ke svému prospěchu záznamů údajů o právních jednáních a jiných skutečnostech v elektronickém systému prodávajícího podle § 562 odst. 2 občanského zákoníku. Dále se vylučuje právo kupujícího dovolat se ke svému prospěchu obsahu a doby vystavení písemností týkajících se právních skutečností, k nimž dochází při běžném provozu závodu prodávajícího podle § 566 odst. 2 občanského zákoníku, ledaže by byly prodávajícím podepsány.
12.10.    Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností a jakákoliv změna okolností nezakládá kupujícímu právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související. Aplikace ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2000 občanského zákoníku je výslovně vyloučena.
12.11.    Veškeré osobní údaje, které kupující uvádí, podléhají ochraně dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů a bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti prodávajícího. Tento souhlas může kupující kdykoliv vůči prodávajícímu odvolat.
12.12.    Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce. Tím nejsou dotčena ustanovení VOP či smlouvy vyžadující v určitých případech písemnou formu.