OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI HACH® [EVROPA – UNIVERZÁLNÍ]

Tento dokument stanovuje obchodní podmínky pro prodej zboží vyrobeného a/nebo dodaného a služby poskytované právnickou osobou společnosti Hach, u které objednáváte („společnost Hach“) (viz PŘÍLOHA 1 s údaji o každém subjektu společnosti Hach), a prodávané původnímu kupujícímu („kupující“). Není-li v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, termín „společnost Hach“ znamená pouze právnickou osobu společnosti Hach, u které objednáváte, a ne žádné její pobočky. Společnost Hach provozuje webovou stránku [vložit název webové stránky www.cz.hach.com] („webová stránka“). Společnost Hach je společnost zapsaná v [vložit zemi] pod identifikačním číslem [vložit číslo] a se sídlem [vložit adresu]. DIČ společnosti Hach je [vložit číslo]. Není-li v písemné kupní smlouvě podepsané oprávněnými zástupci společnosti Hach a kupujícím uvedeno jinak, tyto Obchodní podmínky pro prodej stanovují práva, povinnosti a opravné prostředky společnosti Hach a kupujícího, které se vztahují na jakoukoli smlouvu o prodeji zboží a/nebo službách společnosti Hach („produkty“).

1. PLATNÉ PODMÍNKY: Tyto Obchodní podmínky pro prodej jsou začleněny přímo a/nebo se na ně odkazuje v nabídce společnosti Hach, v potvrzení objednávky a ve fakturačních dokladech. První z následujících kroků představuje přijetí nabídky společnosti Hach a ne protinabídky a vytvoří se smlouva o prodeji („smlouva“) v souladu s těmito Obchodními podmínkami, které tvoří její součást: (i) kupující vystaví objednávku na základě nabídky společnosti Hach; (ii) potvrzení objednávky kupujícího ze strany společnosti Hach; nebo (iii) zahájení jakéhokoli plnění ze strany společnosti Hach na základě objednávky kupujícího. Uplatnění jakýchkoli podmínek, všeobecných podmínek nákupu nebo jiných podmínek kupujícího (bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v dokladech o nákupu kupujícího (včetně elektronických obchodních rozhraní)), se tímto výslovně vylučuje, a proto se takové podmínky nestávají součástí smlouvy. Tyto Obchodní podmínky pro prodej také upravují jakýkoli nákup prostřednictvím webových stránek. Jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách. Kupující by si měl vytisknout kopii těchto Obchodních podmínek pro budoucí použití. Pro uzavření smlouvy prostřednictvím webových stránek platí následující: Vyobrazení produktů na webových stránkách společnosti Hach nepředstavuje právně závaznou nabídku. Kupující zadává společnosti Hach nabídku na koupi produkt(ů) kliknutím na tlačítko „Odeslat“ (nebo jiná určená tlačítka potvrzující nákup), přičemž kupující také potvrzuje platnost těchto Obchodních podmínek. Společnost Hach odešle kupujícímu e-mail s potvrzením přijetí objednávky („e-mail s potvrzením objednávky“). E-mail s potvrzením objednávky potvrzuje, že společnost Hach obdržela objednávku, ale nepředstavuje přijetí nabídky ze strany kupujícího, pokud společnost Hach výslovně nepřijme objednávku v e-mailu s potvrzením objednávky. Smlouva se uzavře pouze tehdy, když společnost Hach výslovně přijme nabídku kupujícího nebo odešle produkt(y) kupujícímu.

2. STORNO: Kupující může zrušit objednávky na služby do devadesáti (90) dnů na základě předchozího písemného oznámení a vrácení poměrné částky se zakládá na době trvání plánu služeb, pokud bude oznámení doručeno před první návštěvou preventivní údržby. Pokud se objednávka stornuje později, nebude vrácena žádná částka. Mohou být uplatněny poplatky za prohlídku a za znovuzavedení při zrušení nebo po uplynutí lhůty servisních programů. Společnost Hach může zrušit celou objednávku nebo její část před doručením bez odpovědnosti, pokud objednávka obsahuje produkty, které společnost Hach označí jako neodpovídající požadavkům na vývoz, bezpečnosti, místní certifikaci nebo jiným požadavkům na dodržování předpisů.

3. DODÁNÍ: Dodávka bude provedena podle Incoterms 2010 následovně: (1) CPT určí místa pro zásilky v rámci EU a CH; a (2) EXW z výrobního závodu společnosti Hach (včetně příslušné exportní dokumentace) pro zásilky mimo EU. Vlastnické právo ke zboží a k veškerým vyrobeným produktům připraveným pro kupujícího během poskytování služeb přechází na kupujícího pouze při zaplacení plné kupní ceny, poplatku za služby nebo jiné dohodnuté náhrady za zboží nebo služby společnosti Hach. Na žádost společnosti Hach vyvine kupující přiměřené obchodní úsilí a bude spolupracovat, aby na své náklady splnil veškeré další požadavky na vymahatelnost výhrady takového vlastnictví. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nádobky používané k dodání činidel zůstávají majetkem společnosti Hach a nepovažují se za odpad; Kupující musí prázdné nádobky uskladnit na bezpečném místě a musí je po včasném oznámení připravit k vyzvednutí společností Hach.

4. LHŮTA PRO DORUČENÍ: Společnost Hach vyvine přiměřené obchodní úsilí, aby dodala objednané produkty ve lhůtě uvedené na přední straně smlouvy, nebo v případě, že žádná lhůta není stanovena, v rámci obvyklé doby potřebné k tomu, aby dodala produkty prodávané podle těchto Obchodních podmínek. Po předchozí dohodě s kupujícím a za příplatek dodá společnost Hach produkty přednostně. Standardní pracovní doba pro poskytování služeb je místní pracovní doba od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků v zemi sídla příslušné právnické osoby společnosti Hach, u které kupující objednává („země objednávky“).

5. KONTROLA A NÁKLADY: Po dodání zboží kupující okamžitě prohlédne a přijme veškeré zboží dodané na základě smlouvy. V případě, že zboží neodpovídá příslušným požadavkům, kupující bezodkladně písemně informuje společnost Hach o neshodě. Společnost Hach má dle svého uvážení přiměřenou možnost opravit nebo nahradit nevyhovující zboží. Společnost Hach provádí veškeré opravy ve vlastním místě určeném pro provádění oprav. Kupující, který požaduje záruční servis, se musí obrátit na společnost Hach, která ho informuje o místě provádějícím opravy a související logistice. V případě nevyhovujícího zboží společnost Hach hradí náklady na přepravu z/do původní nákupní adresy v EU, pokud přepravu zajišťuje prioritní přepravce společnosti; veškeré další formy přepravy, přepravy a/nebo opravy mimo EU a náklady na demontáž a instalaci hradí kupující. Předpokládá se, že kupující přijal zboží dodané na základě smlouvy a že se vzdává práva uplatnit neshodu, pokud společnost Hach neobdrží písemné oznámení do třiceti (30) dnů ode dne doručení. Neplatí to pro jakékoli skryté vady / neshody produktů; kupující musí o jejich odhalení ihned informovat společnost Hach písemně.

6. CENY A VELIKOST OBJEDNÁVKY: Všechny ceny jsou uvedeny v EURECH (s výjimkou potvrzení objednávky u zásilek mimo EU) a jsou založeny na dodávce, jak je uvedeno výše. Ceny nezahrnují žádné poplatky za služby, např. pojištění; poplatky za zprostředkování; prodej, použití, zásoby nebo spotřební daně; dovozní nebo vývozní cla; zvláštní poplatky financování; DPH, daně z příjmů nebo licenčních poplatků; konzulární poplatky; zvláštní povolení nebo licence; ani jiné poplatky uložené na výrobu, prodej, distribuci nebo dodávku produktů. Kupující buď zaplatí veškeré poplatky nebo poskytne společnosti Hach přijatelné osvědčení o osvobození od daně, přičemž tato povinnost trvá i po splnění podle smlouvy. Společnost Hach si vyhrazuje právo stanovit minimální velikost objednávek a podle toho informuje kupujícího. V případě, že kupující požaduje dodávku dodatečných produktů nebo poskytování doplňkových služeb oproti množství nebo typům produktů nebo služeb sjednaných ve smlouvě nebo v případě žádosti o podstatné změny produktů nebo služeb, má společnost Hach nárok na další spravedlivou a přiměřenou úhradu; v tomto případě se nepoužijí ustanovení smlouvy o pevných cenách.

7. PLATBY: Všechny platby musí být provedeny v měně země objednávky, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. U objednávek přes internet je kupní cena splatná v době a způsobem stanoveným na webové stránce. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, jsou faktury za všechny ostatní objednávky splatné do 30 KALENDÁŘNÍCH DNŮ ode dne přijetí faktury bez ohledu na zpoždění při prohlídce nebo přepravě, přičemž platby musí být provedeny šekem společnosti Hach na výše uvedenou adresu nebo bankovním převodem na účet uvedený na přední straně faktury vystavené společností Hach, nebo u zákazníků bez uznaného úvěru může společnost Hach požadovat hotovost nebo platbu kreditní kartou před doručením.

8. BANKOVNÍ PŘEVODY: Kupující i společnost Hach si jsou vědomi, že existuje riziko podvodných převodů, kdy jednotlivci, kteří se vydávají za podnik, požadují okamžitou platbu podle nových pokynů pro bankovní převod. Aby se tomuto riziku předešlo, musí si kupující nechat ústně potvrdit všechny nové nebo změněné pokyny pro bankovní převod a to tak, že zavolá na příslušné číslo uvedené v PŘÍLOZE 1 a před převodem peněz na základě nových pokynů pro převod se dohodne s finančním oddělením (Účetní oddělení). Obě smluvní strany souhlasí s tím, že nebudou zavádět změny v pokynech pro bankovní převod a vyžadovat okamžitou platbu podle nových pokynů, ale namísto toho poskytnou desetidenní (10) odkladnou lhůtu, aby ověřily veškeré změny v pokynech pro bankovní převod před tím, než budou splatné zbývající platby podle nových pokynů. Platba kupujícího na jakýkoli nový účet jiný než ten, který společnost Hach ústně potvrdila podle výše uvedeného postupu, nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit společnosti Hach.

9. PRODLENÍ S PLACENÍM: V případě, že platby nebudou provedeny do 30 dnů od obdržení faktury, může společnost Hach kromě všech ostatních nápravných prostředků ze zákona buď: a) prohlásit, že došlo k porušení plnění ze strany kupujícího a smlouvu ukončit pro neplnění; b) zadržet budoucí zásilky, dokud nebudou uskutečněny nesplacené platby; c) doručovat budoucí zásilky na dobírku nebo předem uhrazené, i když bude nesplacená platba uhrazena; d) účtovat úroky z nesplacené platby ve výši 1-1/2 % za měsíc nebo maximální povolené sazby povolené zákonem, pokud je nižší, za každý měsíc nebo jeho část, kdy nebyla platba uhrazena, plus příslušné poplatky za uskladnění a/nebo poplatky za provedené inventury; e) požadovat paušální úhradu ve výši stanovené zákonem; f) zabavit produkty, které nebyly zaplaceny; g) vymáhat veškeré náklady na vypořádání včetně přiměřeného poplatku na právní zastoupení, který přesahuje paušální platbu podle písmene (e); nebo h) kombinovat některá z výše uvedených práv a nápravných opatření, jak lze provést podle zákonů a jak zákon povoluje. Pro kupujícího platí zákaz započíst veškeré dlužné částky podle smlouvy z jakýchkoli jiných částek, ať již likvidovaných či nikoliv, které jsou nebo mohou být splatné pro kupujícího, které vzniknou z jiné transakce se společností Hach nebo její pobočkou. Pokud by finanční odpovědnost kupujícího byla pro společnost neuspokojivá, může společnost Hach požadovat podle svého přiměřeného uvážení hotovostní platbu nebo jinou záruku. Pokud kupující nesplní tyto požadavky, může společnost Hach považovat takové nesplnění za přiměřené důvody pro ukončení smlouvy, přičemž v takovém případě společnost Hach hradí přiměřené storno poplatky. Platební neschopnost kupujícího, úpadek, postoupení ve prospěch věřitelů nebo zrušení nebo ukončení existence kupujícího představuje neplnění podle smlouvy a poskytuje společnosti Hach veškeré opravné prostředky zajištěné strany podle zákonů země objednávky, jakož i výše uvedené opravné prostředky pro pozdní platbu nebo neplacení.

10. OMEZENÁ ZÁRUKA: Společnost Hach zaručuje, že zboží prodávané na základě smlouvy je bez vad materiálu a zpracování a, bude-li použito v souladu s pokyny výrobce a údržbou, bude vyhovovat jakékoli výslovné písemné záruce týkající se konkrétního zakoupeného zboží. Záruční lhůta pro zboží je 24 měsíců od dodání, pokud není v příslušné příručce společnosti Hach pro dotyčné zboží výslovně uvedena kratší nebo delší doba, v takovém případě platí tato kratší nebo delší lhůta. Společnost Hach zaručuje, že služby poskytované na základě smlouvy budou po dobu devadesáti (90) dnů od dokončení služeb bez vad v provedení. Díly poskytované společností Hach při poskytování služeb mohou být nové nebo renovované, fungující stejně jako nové. Společnost Hach si vyhrazuje právo fakturovat za všechny náhradní díly, které jsou nahrazeny v důsledku běžného opotřebení, během servisní návštěvy ceny uvedené v ceníku a kupující se zavazuje za tyto díly zaplatit. Náhradní díly podléhají záruce proti vadám po dobu delší devadesáti (90) dnů nebo zbývající část původní záruční doby, pokud existuje, pro opravené zboží. Všechny nefunkční díly, které společnost Hach opraví, se stanou majetkem společnosti Hach. Žádné záruky se nevztahují na spotřební předměty např. zejména činidla, baterie, rtuťové články a žárovky. Všechny ostatní garance, záruky, podmínky a prohlášení, ať už výslovně uvedené či ne, ať už vyplývající z jakéhokoli právního předpisu, práva, obchodního použití nebo jinak, včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, jsou vyloučeny. Jediným opravným prostředkem pro produkty, které nesplňují tuto omezenou záruku, je na základě přiměřené volby společnosti Hach výměna, oprava, zápočet nebo vrácení kupní ceny. Viz článek 5 KONTROLA A NÁKLADY pro rozdělení nákladů na logistiku pro opravy a výměny. Tento nápravný prostředek nebude považován za nesplnění základního účelu, pokud je společnost Hach ochotna poskytnout výměnu, zápočet ceny nebo vrácení peněz. Společnost Hach si vyhrazuje právo vyloučit jakoukoli záruku na produkty, které nebyly uvedeny do provozu technikem společnosti Hach nebo autorizovaným prodejcem společnosti Hach; jakoukoli opravu těchto produktů hradí kupující.

11. ODŠKODNĚNÍ: Náhrada škody se vztahuje na smluvní stranu a právní nástupce, nabyvatele, přidružené společnosti, ředitele, administrativní pracovníky a zaměstnance („odškodněné strany“). Společnost Hach zodpovídá za dále uvedené a bude bránit, odškodní a zbaví odpovědnosti a kupující odškodní strany za ztráty, nároky, výdaje nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku nehody, úrazu, poškození nebo smrti z důvodu porušení omezené záruky. Toto odškodnění je poskytováno pod podmínkou, že kupující rovněž zodpovídá za dále uvedené a bude bránit, odškodní a zbaví společnost Hach a jí odškodněné strany za ztráty, nároky, výdaje nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku nehody, úrazu, poškození nebo smrti z důvodu nedbalosti nebo nesprávného použití jakéhokoli zboží nebo služeb ze strany kupujícího nebo jakékoli třetí osoby přidružené nebo spojené s kupujícím.

12. OCHRANA PATENTŮ: S výhradou veškerých omezení odpovědnosti stanovených v těchto Obchodních podmínkách společnost Hach v souvislosti s produkty navrženými či vyrobenými společností Hach odškodní kupujícího od veškerých škod a nákladů, které s konečnou platností stanoví příslušný soud v jakékoli žalobě za porušení jakéhokoli evropského patentu pro produkty, které společnost Hach prodává kupujícímu pro konečné užití v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku a který byl vydán ke dni doručení, pouze z důvodu prodeje nebo běžného užívání produktů prodaných kupujícím na základě smlouvy a z přiměřených výdajů, které vzniknou kupujícímu na obhajobu v takové žalobě za předpokladu, že se společnost Hach neujme obhajoby, pod podmínkou, že kupující okamžitě informuje společnost Hach o takové žalobě a nabídne společnosti Hach buď (i) úplnou a výlučnou kontrolu nad obhajobou v takové žalobě, pokud se jedná pouze o produkty společnosti Hach, nebo (ii) právo podílet se na obhajobě takové žaloby, pokud se jedná i o jiné produkty než společnosti Hach. Záruka společnosti Hach na užívání patentů se vztahuje pouze na porušení vyplývající výlučně z vlastního provozování produktů podle jejich použití, jak je uvedeno v dokumentaci společnosti Hach. V případě, že produkty jsou v takovém případě považovány za protiprávní a je zakázáno použití těchto produktů, společnost Hach na vlastní náklady a podle vlastního uvážení buď obstará kupujícímu právo pokračovat v užívání těchto produktů, nebo je nahradí produkty, která práva neporušují, nebo je upraví tak, aby nezpůsobovaly porušení, nebo produkty odstraní a vrátí kupní cenu (úměrně podle amortizace) a přepravní náklady. Výše uvedené představuje úplnou odpovědnost společnosti Hach za porušení patentů produktů. Dále, ve stejném rozsahu, jak je uvedeno ve výše uvedené povinnosti společnosti Hach vůči kupujícímu, kupující souhlasí s tím, že bude bránit, odškodní a zbaví odpovědnosti společnost Hach za porušení patentu vztahující se k (x) jakémukoli zboží vyrobenému podle návrhu kupujícího, (y) službě poskytované v souladu s pokyny kupujícího nebo (z) produkty společnosti Hach, pokud jsou používány v kombinaci s jinými zařízeními, díly nebo softwarem, které společnost Hach neposkytla na základě smlouvy.

13. OBCHODNÍ ZNAČKY A JINÉ ŠTÍTKY: Kupující se zavazuje, že neodstraní ani nezmění žádné důkazy o výrobním původu nebo patentových číslech obsažených na produktech nebo v rámci těchto produktů, zejména i sériových čísel nebo ochranných známek na štítcích nebo litých, lisovaných nebo obráběných součástech.

14. SOFTWARE. Všechny licence na samostatně dodávané softwarové produkty společnosti Hach podléhají samostatným softwarovým licenčním smlouvám, které jsou součástí softwarového média (které společnost Hach poskytne kupujícímu před uzavřením smlouvy, jak je popsáno v těchto Obchodních podmínkách, na žádost kupujícího). V případě neexistence takových podmínek a pro veškerý jiný software společnost Hach uděluje kupujícímu pouze osobní, nevýhradní licenci k přístupu a používání softwaru poskytovaného společností Hach s produkty zakoupenými na základě smlouvy, pouze pokud je nezbytná k tomu, aby kupující využíval výhody těchto produktů. Část softwaru může obsahovat nebo se sestávat ze softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který může kupující používat za podmínek konkrétní licence, podle které je distribuován software s otevřeným zdrojovým kódem. Kupující souhlasí s tím, že bude vázán veškerými takovými licenčními smlouvami. Vlastnické právo k softwaru i nadále náleží příslušným poskytovatelům licence.

15. CHRÁNĚNÉ INFORMACE;ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ: „Chráněné informace“ znamenají jakékoli informace, technické údaje nebo know-how v jakékoli podobě, ať už zdokumentovány, obsaženy ve strojově čitelných nebo fyzických součástech, maskách nebo předlohách nebo jiné, které společnost Hach považuje za chráněné, zejména i servisní návody a příručky údržby. Kupující a jeho zákazníci, zaměstnanci a zprostředkovatelé budou zachovávat mlčenlivost o všech chráněných informacích získaných přímo nebo nepřímo od společnosti Hach a nebudou je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hach převádět ani zveřejňovat, ani je používat pro výrobu, získání, servis nebo kalibraci produktů podobných výrobků nebo nechat tyto výrobky vyrobit, servisovat nebo kalibrovat nebo získat z nějakého jiného zdroje nebo je napodobovat či jinak přizpůsobovat. Všechny tyto chráněné informace zůstávají majetkem společnosti Hach. Kupujícímu ani jeho zákazníkům, zaměstnancům ani zástupcům se neuděluje žádné právo ani licence, ani výslovně ani implicitně, pokud jde o chráněné informace nebo jakékoli patentové právo nebo jiná vlastnická práva společnosti Hach, s výjimkou licencí k omezenému použití stanovených zákonem. V případě poskytnutí osobních údajů kupujícím společnosti Hach kupující zaručuje, že je řádně oprávněn předkládat a zveřejňovat tyto údaje, zejména i získání informovaného souhlasu subjektu údajů. Kupující zaručuje, že společnosti Hach budou poskytnuty veškeré osobní údaje, pokud společnost Hach bude informace a osobní údaje kupujícího spravovat v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které se nacházejí na adrese [vložte odkaz na příslušné zásady ochrany osobních údajů, např. http://www.cz.hach.com/privacypolicy] a prostřednictvím tohoto odkazu jsou součástí těchto Obchodních podmínek.

16. ZMĚNY A PŘÍPLATKY: Společnost Hach si vyhrazuje právo provádět změny v designu nebo vylepšení jakýchkoli produktů stejné generické třídy, jako jsou produkty dodávané na základě smlouvy bez odpovědnosti nebo povinnosti začlenit takové změny nebo vylepšení do produktů objednaných kupujícím, pokud tak nebylo písemně dohodnuto před dnem dodání produktů. Pokud kupující požaduje dodávku dodatečných nebo jiných produktů, má společnost Hach nárok na další spravedlivou a přiměřenou úplatu; ustanovení v objednávce kupujícího, které tvrdí opak (včetně např. fixních cen), se nepoužijí. Za služby, které musí být provedeny v důsledku některé z následujících podmínek, se účtují příplatky za práci, cestu a díly: a) změny zařízení, které nebyly písemně schváleny společností Hach; (b) škody způsobené nesprávným použitím nebo manipulací, nehodou, zanedbáním, výpadkem proudu nebo provozem v prostředí nebo způsobem, pro který není zboží určeno k provozu nebo není v souladu s provozními manuály společnosti Hach; (c) použití dílů nebo příslušenství, které neposkytuje společnost Hach; d) škody způsobené válkou, teroristickými činy nebo přírodními katastrofami; e) služby mimo běžnou pracovní dobu; f) místo nebylo připraveno podle návrhu; nebo g) veškeré opravy nutné k zajištění toho, aby zařízení bylo v souladu se specifikacemi výrobce při aktivaci servisní smlouvy.

17. PŘÍSTUP NA MÍSTO / PŘÍPRAVA / BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ / DODRŽOVÁNÍ POŽADAVKŮ SOUVISEJÍCÍCH S OCHRANOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: V souvislosti se službami poskytovanými společností Hach souhlasí kupující s umožněním rychlého přístupu k zařízení. Kupující přebírá plnou odpovědnost za zálohování nebo jinou ochranu svých údajů před ztrátou, poškozením nebo zničením před provedením služeb. Kupující je provozovatelem a má plnou kontrolou nad svými prostory, včetně těch míst, kde zaměstnanci nebo smluvní partneři společnosti Hach vykonávají servis, opravu nebo údržbu. Kupující zajistí, aby byla při poskytování služeb přijata veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a zabezpečení pracovních podmínek, míst a zařízení. Kupující je tvůrcem veškerých vzniklých odpadů, zejména i nebezpečných odpadů. Kupující je výhradně odpovědný za to, aby na vlastní náklady zajistil likvidaci odpadů. Kupující na vlastní náklady poskytne zaměstnancům a dodavatelům společnosti Hach pracujícím v prostorách kupujícího veškeré informace a školení požadované podle příslušných nařízení o dodržování předpisů bezpečnosti a zásad kupujícího. Pokud je zařízení, které má být opravováno, umístěno v nebezpečném prostředí, je výhradně kupující odpovědný za jeho zpřístupnění v prostředí, kde bude zajištěna bezpečnost servisního technika společnosti Hach a kde podmínky nebudou narušovat možnost provádět servisní práce. Servisní technici společnosti Hach nebudou pracovat v nebezpečném prostředí a kupující bude hradit náklady na servisní prohlídku přerušenou z důvodu nedodržení těchto bezpečnostních povinností a na případnou návštěvu, kterou potřebuje k dokončení práce. V případě, že kupující vyžaduje, aby zaměstnanci nebo smluvní partneři společnosti Hach absolvovali školení o bezpečnosti nebo dodržování předpisů poskytovaných kupujícím, zaplatí kupující společnosti Hach standardní hodinovou sazbu a náhradu výdajů za účast na školení. Účast na takovém školení nebo jeho absolvování nevytváří ani nerozšiřuje žádnou záruku nebo povinnost společnosti Hach a neslouží ke změně, doplnění, omezení ani nahrazení části těchto Obchodních podmínek a/nebo smlouvy.

18. OMEZENÍ POUŽITÍ: Kupující nebude používat žádný z produktů pro jiné účely, než které jsou uvedeny v katalozích a literatuře společnosti Hach jako zamýšlené použití. Pokud společnost Hach neinformuje kupujícího písemně, kupující nebude v žádném případě používat žádné produkty v léčivech, potravinářských přídatných látkách, potravinách nebo kosmetice nebo k lékařskému použití pro člověka nebo zvířata. V žádném případě nepoužije kupující v žádné aplikaci žádný produkt, který vyžaduje zvláštní povolení pro zdravotnické zařízení, použije je pouze do té míry, ve které daný produkt takové povolení nepostrádá. Jakákoli záruka poskytnutá společností Hach je neplatná, pokud zboží, na které se vztahuje tato záruka, je používáno pro účel, který tyto Obchodní podmínky nepovolují.

19. VÝVOZNÍ A DOVOZNÍ LICENCE A DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ: Kupující není zprostředkovatelem ani zástupcem společnosti Hach a nebude se tak za žádných okolností prezentovat – bude tak činit jen do té míry, kdy je formálně prověřen oddělením dodržování předpisů společnosti Hach a kdy obdrží od společnosti Hach samostatný řádně schválený dopis, který stanovuje rozsah a omezení povolení. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, kupující odpovídá za získání požadovaných vývozních nebo dovozních licencí. Společnost Hach uvádí, že všechny produkty dodané na základě smlouvy se vyrábí a dodávají v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy. Kupující bude dodržovat všechny zákony a předpisy platné pro instalaci nebo používání všech produktů, včetně platných zákonů a předpisů o kontrole dovozu a vývozu podle země objednávky, USA, EU a jakékoli jiné země, která má příslušnou pravomoc, a získá všechny potřebné vývozní licence v souvislosti s jakýmkoli následným vývozem, zpětným vývozem, převodem a použitím všech produktů a technologií dodaných na základě smlouvy. Kupující nebude prodávat, převádět, exportovat nebo zpětně vyvážet žádné produkty nebo technologie společnosti Hach pro použití v činnostech, které zahrnují návrh, vývoj, výrobu, použití nebo skladování jaderných, chemických nebo biologických zbraní nebo střel, ani používání produktů nebo technologií společnosti Hach v zařízeních, které se zabývají činností spojenou s těmito zbraněmi. Kupující bude dodržovat všechny místní, národní a jiné zákony všech jurisdikcí v celosvětovém měřítku, které se týkají protikorupčních opatření, úplatkářství, vydírání, úplatků nebo podobných záležitostí, které se vztahují na obchodní činnosti kupujícího v souvislosti se smlouvou, včetně amerického zákona o korupčních praktikách z roku 1977, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „FCPA“). Kupující se zavazuje, že žádná osoba nebo subjekt neposkytne, neslíbí, nezaplatí ani nepřevede žádnou peněžní částku ani neposkytne nic hodnotného žádnému vládnímu úředníkovi, vládnímu zaměstnanci nebo zaměstnanci společnosti, kterou vlastní zčásti vláda, politická strana, úředník politické strany nebo kandidát na jakýkoli vládní post nebo úřad politické strany, aby tyto organizace nebo osoby přiměly k tomu, aby využily své pravomoci nebo vliv k získání nebo zachování nevhodných obchodních výhod pro kupujícího nebo společnost Hach nebo které jsou jinak předmětem nebo mají účel nebo účinek veřejného či obchodního úplatkářství, přijetí nebo souhlas s vydíráním, nezákonnou provizí nebo jiným nezákonným nebo nevhodným způsobem získání obchodní či jinou nepatřičnou výhodu, pokud jde o jakoukoli činnost kupujícího související se smlouvou. Společnost Hach žádá kupujícího, aby oznámil, pokud si je vědom jakéhokoli porušení zákona, nařízení nebo norem chování společnosti Hach („SOC“) ve vztahu ke smlouvě. Viz https://www.danaher.com/how-we-work/integrity-and-compliance a http://www.danaherintegrity.com, kde je kopie SOC a přístup k portálu Helpline společnosti Hach.

20. VYŠŠÍ MOC: Společnost Hach je osvobozena od plnění svých závazků vyplývajících ze smlouvy v rozsahu způsobeném jednáním nebo opomenutím, které jsou mimo její kontrolu, zejména i vládních embarg, blokád, zabavení nebo zmrazení majetku, zpoždění nebo odmítnutí udělit vývozní nebo dovozní licence nebo jejich pozastavení nebo zrušení nebo jakékoli jiné úkony jakékoli vlády; požáry, povodně, špatné povětrnostní podmínky nebo jakékoli jiné přírodní katastrofy; karantény; pracovní stávky nebo výluky; nepokoje; sváry; povstání; občanská neposlušnost nebo jednání zločinců či teroristů; válka; nedostatek materiálu nebo zpoždění dodávek do společnosti Hach třetími stranami. V případě existence případu vyšší moci bude lhůta pro doručení, platební podmínky a platby v rámci jakýchkoli akreditivů prodloužena o dobu rovnající se době zpoždění. Pokud okolnosti vyšší moci budou trvat šest měsíců, může společnost Hach dle svého uvážení smlouvu ukončit bez sankce a bez toho, aniž by byla považována, že neplní své povinnosti nebo ji porušila.

21. NEPŘEVODITELNOST A ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA: Kupující nebude převádět ani nepostoupí smlouvu ani žádná jiná práva nebo zájmy podle těchto Obchodních podmínek bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hach. Nesplnění kterékoli smluvní strany trvat na přísném plnění jakéhokoli ustanovení smlouvy nebo uplatnění jakéhokoli práva nebo výsady obsažené v této smlouvě nebo vzdání se jakéhokoli porušení smluvních podmínek smlouvy nebude interpretováno jako následné vzdání se těchto podmínek, podmínky, práva nebo výsady, a budou i nadále a zůstanou v platnosti a budou mít stejný účinek, jako kdyby k němu nedošlo.

22. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Žádná ze stran společnosti Hach či stran jí odškodněných neodpovídá kupujícímu za žádných okolností za jakékoli zvláštní škody, trojnásobek vzniklé náhodné nebo následné škody, zejména i škody nebo ztráty majetku jiného, než produkty zakoupené na základě smlouvy; škody vzniklé při instalaci, opravě nebo výměně; ztráty zisků, příjmů nebo příležitostí; nemožnost používat; ztráty vyplývající z přestávek nebo související s prodlením produktů nebo nepřesné měření nebo hlášení; náklady na náhradní produkty; nebo nároky zákazníků kupujícího za takové škody, jakkoli způsobené, a ať už na základě záruky, smlouvy a/nebo protiprávním jednáním (včetně nedbalosti, přímé odpovědnosti nebo jinak). Celková odpovědnost společností Hach a společností Hach odškodněných stran vyplývajících z plnění nebo neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy nebo ze závazků společnosti Hach v souvislosti s návrhem, výrobou, prodejem, dodávkou a/nebo používáním produktů v žádném případě nepřesáhne v celkové výši částku rovnající se dvojnásobku částky skutečně zaplacené společnosti Hach za produkty dodané na základě této smlouvy.

23. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ: Výklad, interpretace a plnění těchto Obchodních podmínek a smlouvy a všech transakcí z nich vyplývajících se budou řídit zákony země, kde je uskutečněna objednávka s vyloučením Úmluvy o mezinárodní koupi zboží (CISG) a bez ohledu na její zásady nebo zákony týkající se střetů zákonů. Pokud některé ustanovení smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek pro prodej porušuje federální, státní nebo místní zákony nebo předpisy země, kde byla uskutečněna objednávka, nebo je z jakéhokoli důvodu nezákonné, dané ustanovení se vymaže, aniž by byla dotčena platnost zbývajících ustanovení. Není-li mezi společností Hach a kupujícím výslovně písemně dohodnuto jinak, jakýkoli spor týkající se smlouvy, který není stranami vyřešen, rozhodne příslušný soud v zemi objednávky.

24. ÚPLNOST SMLOUVY A ZMĚNY: Tyto Obchodní podmínky prodeje společně se smlouvami vytvořenými, jak je popsáno v tomto dokumentu (začleňující tyto Obchodní podmínky), představují úplnou dohodu mezi stranami a nahrazují všechny předchozí smlouvy nebo prohlášení, ať už ústní nebo písemné. Žádná úprava nebo změna těchto Obchodních podmínek pro prodej ani žádné smlouvy nebude pro společnost Hach závazná, nebude-li v listinné podobě výslovně uvádějící, že mění tyto Obchodní podmínky pro prodej a/nebo konkrétní smlouvu a nepodepíše-li je autorizovaný zástupce společnosti Hach. Společnost Hach odmítá jakékoli dodatečné nebo nekonzistentní smluvní podmínky, které kupující nabídne kdykoli, bez ohledu na to, zda tyto podmínky podstatně mění podmínky těchto Obchodních podmínek, a bez ohledu na to, zda společnost Hach akceptuje objednávku kupujícího na popsané zboží a služby.

*    *    *


Příloha 1

Údaje o jednotlivých právnických osobách společnosti Hach

Země objednávky:  Rakousko Země objednávky:  Španělsko
Právnická osoba Hach: Hach Lange GmbH Právnická osoba Hach: HACH LANGE SL
Kontaktní informace: Hütteldorferstr. 299/ 6, Kontaktní informace: Riera Principal 34-36
1140 Wien
Telefon: +43 (0)1 912 16 92
Fax: +43 (0)1 912 16 92 99
E-mail: info@hach-lange.at
08328 ALELLA (Barcelona)
Tel. +34 935 409 320
Fax +34 935 559 300
E-mail: info@hach-lange.at
Identifikační číslo: 102537s Identifikační číslo: 3181 del Diario 1079
DIČ: AT U15018200 DIČ: ESB08557761
Webová stránka: http://www.hach-lange.at/ Webová stránka: http://www.hach-lange.es/
 
 
Země objednávky:  Belgie Země objednávky:  Švédsko
Právnická osoba Hach: HACH LANGE NV Právnická osoba Hach: HACH LANGE AB
Kontaktní informace: Motstraat 54 Kontaktní informace: Vinthundsvägen 159A.
B-2800 MECHELEN
Tel.: +32 (0)15 42 35 00
Fax: +32 (0)15 41 61 20
E-mail: info@hach-lange.be
12862 Sköndal
Tel: +46 8 798 05 00
Fax: +46 8 798 05 30
Identifikační číslo: Mechelen 80.009 Identifikační číslo: 556192-0405
DIČ: BE 412060255 DIČ: SE 556192040501
Webová stránka: http://www.hach-lange.be/ Webová stránka: http://www.hach-lange.se/
 
 
Země objednávky:  Bulharsko Země objednávky:  Řecko
Právnická osoba Hach: XAX ЛАНГЕ ЕООД Právnická osoba Hach: HACH LANGE Monoprosopi EPE
Kontaktní informace: София 1164, ул. Кр. Сарафов 8, Kontaktní informace: 3rd Irakleitou
Telefon: +43 (0)1 912 16 92
Fax: +43 (0)1 912 16 92 99
E-mail: info@hach-lange.at
15235 Chalandri
Tel: + 30 210 777 1722
Identifikační číslo: 131446037 Identifikační číslo: 259-77
DIČ: BG131446037 DIČ: EL998764924
Webová stránka: http://www.hach-lange.bg/ Webová stránka: http://www.hach-lange.gr/
 
 
Země objednávky:  Chorvatsko Země objednávky:  Maďarsko
Právnická osoba Hach: HACH LANGE d.o.o Právnická osoba Hach: HACH LANGE Kft.
Kontaktní informace: Ivana Severa bb Kontaktní informace: Vöröskereszt u. 8-10.
HR-42000 Varaždin
Tel.: 042 305 086,
Faks: 042 305 087
E-mail: info@hach-lange.hr
H-1222 Budapest
Tel: +36 1 225 7783
Fax: +36 1 225 7784
Identifikační číslo: MBS:070084711 Identifikační číslo: 01-09-880623
DIČ: 2393662 DIČ: HU13509860
Webová stránka: http://www.hach-lange.hr/ Webová stránka: http://www.hach-lange.hu/
 
 
Země objednávky:  Česká republika Země objednávky:  Irsko
Právnická osoba Hach: HACH LANGE s.r.o. Právnická osoba Hach: HACH LANGE LTD.
Kontaktní informace: Zastrčená 1278/8, Kontaktní informace: VWestern Industrial Estate (Ground Floor)
141 00 Praha 4 - Chodov
Tel +420 272 124 545
Fax +420 272 124 546
E-mail: info@hach-lange.cz
Dublin 12
Identifikační číslo: 271 82 151 Identifikační číslo: 414063
DIČ: CZ27182151 DIČ: IE64334063W
Webová stránka: http://www.hach-lange.cz/ Webová stránka: http://www.hach-lange.ie/
 
 
Země objednávky:  Dánsko Země objednávky:  Itálie
Právnická osoba Hach: HACH LANGE APS Právnická osoba Hach: HACH LANGE S.r.l.
Kontaktní informace: Åkandevej 21, Kontaktní informace: Via Rossini, 1 / A
2700 Brønshøj
Tel 36 77 29 11
Fax 36 77 49 11
E-mail: info@hach-lange.dk
20020 LAINATE (MI)
Identifikační číslo: 20 25 32 07 Identifikační číslo: 11277000151
DIČ: DK 20253207 DIČ: NL 007570958B01
Webová stránka: http://www.hach-lange.dk/ Webová stránka: http://www.hach-lange.it/
 
 
Země objednávky:  Francie Země objednávky:  Nizozemsko
Právnická osoba Hach: HACH LANGE FRANCE S.A.S. Právnická osoba Hach: Dr. Lange Nederland B.V.
Kontaktní informace: 8, mail Barthélémy Thimonnier - Lognes Kontaktní informace: Laan van Westroijen 2a
77437 Marne La Vallée Cedex 2
Fax +33 (0)1 69 67 34 99

E-mail: info@hach-lange.fr
NL-4003 Tiel (Niederlande)
Tel: +31 344 63 11 30
Fax: +31 344 63 11 50
Identifikační číslo: 480094051 Identifikační číslo: 11021301
DIČ: FR72480094051 DIČ: NL 007570958B01
Webová stránka: http://www.hach-lange.fr/ Webová stránka: http://www.hach-lange.nl/
 
 
Země objednávky:  Německo Země objednávky:  Polsko
Právnická osoba Hach: HACH LANGE GmbH Právnická osoba Hach: HACH LANGE Sp. Z o.o.
Kontaktní informace: Königsweg 10 Kontaktní informace: ul. Krakowska 119
14163 Berlin
Tel: +49 (0) 30 809 86 0
Fax: +49 (0) 30 809 86 270
50-428 Wrocław
Tel: +48 71 717 40 87
Fax: +48 71 717 40 88
Identifikační číslo: HRB 94716 B Identifikační číslo: KRS: 0000007084
DIČ: DE 814159469 DIČ: PL5222347043
Webová stránka: http://www.hach-lange.de/ Webová stránka: http://www.hach-lange.pl/
 
 
Země objednávky:  Rumunsko Země objednávky:  Portugalsko
Právnická osoba Hach: HACH LANGE S.R.L. Právnická osoba Hach: HACH LANGE LDA
Kontaktní informace: Str. Caminului nr.3, et. 1, ap. 1 Kontaktní informace: Av. do Forte nº 8, Fracção M
021741 Bucuresti 2
Tel +40 (21) 205 3003
Fax +40 (21) 205 3017
2790-072 Carnaxide
Tel +351 214 253 420
Fax +351 214 253 429
Identifikační číslo: J40/9194/2005 Identifikační číslo: 17672
DIČ: RO17610720 DIČ: PT 507155165
Webová stránka: http://www.hach-lange.ro/ Webová stránka: http://www.hach-lange.pt/
 
 
Země objednávky:  Rusko Země objednávky:  Švýcarsko
Právnická osoba Hach: HACH LANGE OOO Právnická osoba Hach: Hach Lange Sàrl (Hach Lange GmbH)
Kontaktní informace: 194044 St. Petersburg Kontaktní informace: 6 Route de Compois
Finlyandskiy Prospect 4a
Tel.: +7 (812) 458 58 00
Fax: +7 (812) 458 57 00
1222 Vésenaz
Tel: +41 22 594 64 00
Tel: +41 22 594 64 99
Identifikační číslo: 1127847243127 Identifikační číslo: CH-645-1008403-5
DIČ: 780201001 DIČ: 16030
Webová stránka: http://ru.hach-lange.com/ Webová stránka: http://www.hach-lange.ch/
 
 
Země objednávky:  Slovensko Země objednávky:  Turecko
Právnická osoba Hach: HACH LANGE s.r.o. Právnická osoba Hach: Hach-Lange Su Analiz Sistemleri Ltd. Şti.
Kontaktní informace: Roľnícka 21 Kontaktní informace: İlkbahar mah. Galip Erdem Cad. 616 Sok. No:9
SK-83107 Bratislava
Tel: +421 2 4820 9091/-92
Fax: +421 2 4820 9093
Oran-Çankaya/ 06550 ANKARAbr /> Tel: +90312 4908300 Ext. 140
Fax: +90312 4919903
Identifikační číslo: 358 997 27 Identifikační číslo: 214354
DIČ: SK2021876879 DIČ: 4540466585
Webová stránka: http://www.hach-lange.sk/ Webová stránka: http://www.hach-lange.com.tr/
 
 
Země objednávky:  Slovinsko Země objednávky:  Velká Británie
Právnická osoba Hach: HACH LANGE storitve in trgovina d.o.o. Právnická osoba Hach: HACH LANGE Ltd.
Kontaktní informace: Fajfarjeva ulica 15 Kontaktní informace: Pacific Way
1230 Domžale
Tel: +386 59 051 000
Fax: +386 59 051 010
GB-M50 1 DL Salford-Manchester
Tel: +44 161 886 9900
Fax: +44 161 846 7324
Identifikační číslo: 2188350000 Identifikační číslo: 174557243
DIČ: SI11786329 DIČ: GB 174557243
Webová stránka: http://www.hach-lange.si/ Webová stránka: http://www.hach-lange.co.uk/