Claros-Icon-Process-Management-10.2017-_White-Outlines.png

Claros Process Management | Hach

Řešení kontinuálního managementu procesů vám umožňuje řídit čistírenský proces v reálném čase a zajistit nepřetržitý efektivní provoz čistírny v souladu s legislativou. Management procesů ještě nikdy nebyl tak jednoduchý.

Viz řešení Claros

Jaké procesy chcete zlepšit?Chcete zajistit větší viditelnost procesu v reálném čase?

Máte obavy ohledně odstraňování BSK/CHSK v souvislosti s dodržováním nařízení?

Máte problémy s usaditelností kalu v souvislosti s dodržováním nařízení?

Snažíte se snížit náklady na energii při provzdušňování?

Chcete dosáhnout fixní hodnoty koncentrace kalu (MLSS) nebo nastavujete stáří kalu (SRT)?

Na základě dat v reálném čase, jako jsou data o průtoku, TOC, rozpuštěném kyslíku a MLSS, systémy Claros Process Management kontinuálně monitorují aktuální zatížení na přítoku a stav čistírny. Pomocí těchto vyhodnocení jsou vypočítávány dynamické požadované hodnoty (set pointy) - včetně těch pro dávkování externích zdrojů nutrientů, intenzitu provzdušňování a stáří kalu - pro dodržování nařízení a zajištění kontinuálního provozu čistírny.


Vhodná řešení:

Dávkování nutrientů (RTC-C/N/P)

Dosažení správné rovnováhy C/N/P je klíčové pro biologické čištění odpadních vod. Systém RTC C/N/P společnosti Hach optimalizuje dávkování nutrientů, jako je například močovina a kyselina fosforečná na průmyslových čistírnách odpadních vod, a zajišťuje dodržování nařízení ohledně CHSK / BSK, NH4 a PO4. Náklady na dosažení hodnot na odtoku a na přidávané chemikálie jsou sníženy na absolutní minimum.


Doba zdržení kalu (RTC-SRT)

Správné stáří a koncentrace kalu v aktivační nádrži je základním parametrem pro dodržení legislativy a energeticky efektivního čištění vody. Systém RTC-SRT společnosti Hach automaticky nastavuje přebytečný aktivovaný kal pro zajištění ideální koncentrace SRT a MLSS, zajišťující stabilní nitrifikaci po celý rok.


Řízení rozpuštěného kyslíku při maximálně otevřeném ventilu (RTC-MOV)

Energeticky efektivní aerační systémy (dmychadla a ventily) poskytují a distribuují procesní vzduch při minimálním tlaku vzduchu v potrubí a s minimálními tlakovými ztrátami napříč vzduchovými ventily. Systém RTC-MOV společnosti Hach řídí koncentraci rozpuštěného kyslíku v až 16 různých částech poskytováním nastavení požadovaných hodnot (set pointů) pro odpovídající polohy vzduchových ventilů a pro tlak v potrubí (nebo průtok vzduchu). Výsledkem je snížení nákladů a maximální množství procesního vzduchu tam, kde je ho potřeba nejvíce.


Modifikovaná řešení

Nenašli jste řešení, které přesně odpovídá vašim potřebám? Kontaktujte nás, abychom mohli prodiskutovat potenciální možnosti pro vaše konkrétní problémy.Chcete zajistit větší viditelnost procesu v reálném čase? Znáte maximální nitrifikační kapacitu a jaký poměr je právě požadován?

Máte obavy ohledně amonných iontů nebo celkového dusíku v souvislosti s dodržováním nařízení?

Používáte statické koncentrace rozpuštěného kyslíku nebo je nastavujete podle zatížení?

Používáte fixní doby nebo fáze aerace/anoxické fáze, nebo je nastavujete na základě aktuálních požadavků na čištění?

Chcete dosáhnout fixní koncentrace kalu (MLSS) nebo nastavujete stáří kalu (SRT)?

Na základě dat v reálném čase, jako jsou data o průtoku, NH4-N, NH3-N, rozpuštěném kyslíku a MLSS, systémy management dat Claros kontinuálně monitorují aktuální zatížení na přítoku a výkon čistírny. Pomocí těchto vyhodnocení jsou vypočítávány dynamické požadované hodnoty (set pointy) - včetně těch pro koncentraci rozpuštěného kyslíku, intenzitu provzdušňování, interní recirkulaci, dobu anoxické fáze nebo stáří kalu - pro dodržování nařízení a zajištění kontinuálního provozu čistírny.


Vhodná řešení:

Nitrifikace a denitrifikace prostřednictví řízení zapnutí/vypnutí (RTC-N/DN)

Dosažení mezních hodnot pro celkový dusík (TN) na odtoku z čistíren s přerušovaným provozem může být velmi náročné. Kolísající podmínky na přítoku lze těžko řídit s pevnými časovými periodami pro nitrifikaci a denitrifikaci. Systém RTC-N/DN stanovuje optimální doby pro nitrifikaci a denitrifikaci na základě neustálého měření NH4-N a NO3-N. Pomocí toho je maximalizováno odstraňování dusíku při současné minimalizaci spotřeby energie na provzdušňování.


Sekvenční fázový reaktor (RTC-N/DNSBR)

Dosažení mezních hodnot pro celkový dusík (TN) na odtoku z čistíren s přerušovaným provozem může být velmi náročné. Kolísající podmínky na přítoku lze těžko řídit s pevnými časovými periodami pro nitrifikaci a denitrifikaci. Systém RTC-N/DNSBR, určený pro sekvenční fázové reaktory s přerušovaným provozem, stanovuje optimální doby pro nitrifikaci a denitrifikaci na základě kontinuálního měření NH4-N a NH3-N. Pomocí toho je maximalizováno odstraňování dusíku při současné minimalizaci spotřeby energie na provzdušňování.


Simultánní nitrifikace/denitrifikace (RTC-SND)

Dosažení mezních hodnot pro celkový dusík (TN) na odtoku z čistíren používajících simultánní nitrifikaci může být velmi náročné. Kolísající podmínky na přítoku lze těžko řídit s pevnými fázemi nitrifikace a denitrifikace. Systém RTC-SND stanovuje optimální poměr aerobní a anoxické fáze na základě kontinuálního měření NH4-N a NH3-N. Pomocí toho je maximalizováno odstraňování dusíku při současné minimalizaci spotřeby energie na provzdušňování.


Nitrifikace (RTC-N)

Nitrifikace (RTC-N) Dosažení mezních hodnot pro NH4-N na odtoku z čistíren s nitrifikací s reaktory s ideálním prouděním může být velmi náročné. Kolísající podmínky na přítoku lze těžko řídit s fixní koncentrací rozpuštěného kyslíku v aktivační nádrži. Na základě naměřeného zatížení NH4-N na přítoku a koncentrace NH4-N na odtoku systém N-RTC vypočítává požadované hodnoty (set pointy) rozpuštěného kyslíku zajišťující okamžitou reakci na změny na přítoku a přesné řízení koncentrace NH4-N na odtoku na požadovaný set point. Pomocí toho je zajištěno dodržování legislativy ohledně NH4-N při současné minimalizaci spotřeby energie na provzdušňování.


Řízení rozpuštěného kyslíku při maximálně otevřeném ventilu (RTC-MOV)

Energeticky efektivní aerační systémy (dmychadla a ventily) poskytují a distribuují procesní vzduch při minimálním tlaku vzduchu v potrubí a s minimálními tlakovými ztrátami napříč vzduchovými ventily. Systém RTC-MOV společnosti Hach řídí koncentraci rozpuštěného kyslíku v až 16 různých částech poskytováním nastavení požadovaných hodnot (set pointů) pro odpovídající polohy vzduchových ventilů a pro tlak v potrubí (nebo průtok vzduchu). Výsledkem je snížení nákladů a maximální množství procesního vzduchu tam, kde je ho potřeba nejvíce.


Denitrifikace (RTC-DN)

Dosažení mezních hodnot pro celkový dusík (TN) na odtoku z čistírny odpadních vod vyžaduje nejlepší využití dostupné denitrifikační kapacity. Pro zařízení s interní recirkulací to znamená, že pouze minimální množství rozpuštěného kyslíku musí být přeneseno z nitrifikační do denitrifikační části. Toho lze těžko dosáhnout s fixním průtokem interní recirkulace nebo proporcionálním vzhledem k nátoku. Systém RTC-DN, určený pro zařízení s interní recirkulací, zaručuje, že dostupná denitrifikační kapacita bude využívána řízením koncentrace NH3-N na odtoku z denitrifikace nebo na odtoku z aktivace na požadovaný set point. Je-li to vyžadováno, může být také řízeno dávkování externích zdrojů uhlíku na podporu denitrifikace. Pomocí toho může být podpořeno dodržování emisních hodnot pro celkový dusík při současné minimalizaci potenciálních nákladů na externí uhlík.


Denitrifikace - Alternativně provozované aerační zóny (Swing Zones) (RTC-SZ)

Kontrolér alternativně provozované aerační zóny funguje s RTC-N pro zajištění maximální dostupné fáze DN. Poté zatížení čistírny umožňuje bezpečné omezení nitrifikace. Zónu 1 v aktivaci lze spolehlivě přepnout na anoxickou, což vysoce zvyšuje denitrifikační potenciál čistírny. Případně to může být použito k zavedení/rozšíření fáze selektoru pro zlepšení usaditelnosti kalu.


Doba zdržení kalu (RTC-SRT)

Správné stáří a koncentrace kalu v aktivační nádrži je základním parametrem pro dodržení legislativy a energeticky efektivního čištění vody. Systém RTC-SRT společnosti Hach automaticky nastavuje přebytečný aktivovaný kal pro zajištění ideální koncentrace SRT a MLSS, zajišťující stabilní nitrifikaci po celý rok.


Modifikovaná řešení

Nenašli jste řešení, které přesně odpovídá vašim potřebám? Kontaktujte nás, abychom mohli prodiskutovat potenciální možnosti pro vaše konkrétní problémy.Chcete zajistit větší viditelnost procesu v reálném čase?

Přidáváte chemikálie na základě statického dávkovacího poměru nebo je nastavujete podle zatížení?

Máte obavy ohledně špičkového zatížení v souvislosti s dodržováním legislativy?

Předpovídáte nižší mezní limity na odtoku?

Máte potíže s odstraňováním biologického fosforu (Bio-P)?

Na základě dat v reálném čase, jako jsou data o průtoku, orthofosforečnanech nebo celkovém fosforu, systémy Claros Process Management kontinuálně monitorují aktuální zatížení na přítoku a výkon čistírny. Pomocí těchto vyhodnocení jsou vypočítávány dynamické požadované hodnoty (set pointy) - včetně těch pro dávkování srážedla v jakémkoli místě čistírny - kvůli dodržování nařízení a zajištění kontinuálního provozu čistírny.


Vhodná řešení:

Srážení PO4-P (RTC-P)

Srážení PO4-P (RTC-P) Dosažení mezních hodnot pro celkový fosfor (TP) na odtoku z čistíren využívajících chemické odstraňování PO4-P může být velmi náročné. Kolísající zatížení na přítoku lze těžko řídit s pevným dávkováním srážedla. Na základě naměřené hodnoty PO4-P systém RTC-P vypočítává požadovanou hodnotu (set point) pro dávkovaní srážedla, zajišťuje okamžitou reakci na změnu zatížení na přítoku a přesné řízení koncentrace PO4-P na požadovaný set point. Díky tomu je dodržení emisní mezní hodnoty pro celkový fosfor snazší při současné minimalizaci nákladů na srážedlo a množství vysráženého kalu.Chcete zajistit větší viditelnost procesu v reálném čase?

Je proces zahušťování nebo odvodňování kalu na vaší čistírně konzistentní?

Jste spokojeni s procesem zahušťování nebo odvodňování kalu?

Setkali jste s problémy s vedlejšími proudy?

Přidáváte polymer na základě statického dávkovacího poměru nebo jej nastavujete v reálném čase podle zatížení?

Náklady na zpracování kalu v odpadní vodě ovlivňuje koncentrace zahuštěného, plovoucího nebo odvodněného kalu, stejně jako použití polymeru a koagulantu. Na základě dat získávaných v reálném čase pro TSS a na přítoku systémy Claros Process Management neustále monitorují aktuální zatížení na přítoku a výkonnost procesu. Pomocí těchto vyhodnocení jsou vypočítávány dynamické požadované hodnoty (set point) - včetně těch pro dávkovací poměry chemikálií - pro dodržování nařízení a zajištění kontinuálního provozu čistírny.


Vhodná řešení:

Zahušťování kalu (RTC-ST)

Vysoký výnos plynu při anaerobní digesci kalu, konzistentní zahuštěný/odvodněný kal a nízké provozní náklady jsou klíčovými cíli při zahušťování kalu. Toho lze dosáhnout pomocí systému RTC-ST, který řídí celkové nerozpuštěné látky (TSS) v zahuštěném kalu a filtrátu nastavením dávkování polymeru.


Odvodňování kalu (RTC-SD)

Nízké náklady na likvidaci kalu, minimální negativní dopad na návratnost a nízká spotřeba polymeru jsou klíčovými cíli při odvodňování kalu. Toho lze dosáhnout pomocí systému RTC-SD, který řídí celkové nerozpuštěné látky (TSS) v zahuštěném kalu nastavením dávkování polymeru.


Flotace rozpuštěným vzduchem (RTC-DAF)

Vysoká koncentrace celkových nerozpuštěných látek (TSS) v kalu a nízká koncentrace TOC/TSS ve vyčištěné vodě na odtoku jsou klíčovými cíli při flotaci rozpuštěným vzduchem (DAF). Toho lze dosáhnout pomocí systému RTC-DAF, který řídí TSS v zahuštěném kalu a vypouští vodu na odtoku podle správně nastaveného pH a dávkování koagulantu a polymeru.


Modifikovaná řešení

Nenašli jste řešení, které přesně odpovídá vašim potřebám? Kontaktujte nás, abychom mohli prodiskutovat potenciální možnosti pro vaše konkrétní problémy.


“Před instalací Claros Process Management jsme hledali, jak pokračovat ve stávajícím stavu provozování manuálně řízeného systému. Hovořili jsme o najmutí další obsluhy DAF. Řešení Claros Process Management nám pomohlo dodržet nařízení a neměli jsme žádné problémy, protože systém běžel konzistentně. ”

– Manažer provozní údržby

“Nechali jsme Hach převzít řízení téměř okamžitě. Pokud došlo k poruše součásti, měla obsluha možnost, že systém RTC-N přejde na výchozí nastavenou hodnotu rozpuštěného kyslíku, nebo že se obsluha vrátí k manuálnímu řízení. Proto obsluha vůbec neváhala, zda zapnout systém do stavu online.”

- Agenturní pracovník, Kalifornie (USA)

Jste zvědaví? Zjistěte ještě dnes, s čím vám může Claros pomoci.

JAK VÁM MŮŽEME
POMOCI?